Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO (ważny od ________ r.) 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady działania sklepu internetowego www.____.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym” lub „Serwisem”) prowadzonego  przez spółkę pod firmą: InnGen S.A. z siedzibą w Lublinie.  

Za pośrednictwem Serwisu Internetowego Usługodawca świadczy na rzecz Klientów usługi  drogą elektroniczną, jak również umożliwia Klientom zapoznanie się ze swoją ofertą  diagnostyczną i zawarcie Umowy o usługę diagnostyczną. 

§ 1 Definicje 

1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

2. Dziecko – osoba, która nie ukończyła 18 lat w stosunku, do której Klientowi przysługuje  pełnia władzy rodzicielskiej.  

3. Usługodawca – spółka pod firmą: InnGen Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul.  Magnoliowa 2, 20-143 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego  Rejestru Sądowego pod numerem 0000849302, REGON: 386250077, NIP: 946269770, kapitał  zakładowy 300.000,00 zł, wpłacony w całość, tel. (81) 440 50 03, adres poczty elektronicznej:  info@inngen.pl, będąca jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego. 

4. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia  dostępu do Konta Klienta w Serwisie Internetowym. 

5. Klient (Pacjent) – pojęcie równoznaczne, używane w treści Regulaminu wymiennie – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o  usługę diagnostyczną. 

6. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 7. Konto Klienta (Panel) – pojęcie równoznaczne, używane w treści Regulaminu wymiennie – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta, na którym zapisane będą wszelkie zlecenia  usług diagnostycznych oraz wyniku badań.  

8. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin. 

9. Rejestracja – oznacza czynność dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego. 10. Strona Internetowa Serwisu Internetowego – oznacza strony internetowe, pod którymi  

Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie www.inngen.pl.  11. Test diagnostyczny – oznacza produkt przedstawiony przez Usługodawcę za  pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, mogący być przedmiotem Umowy o usługę  diagnostyczną. 

12. Umowa o usługę diagnostyczną – oznacza umowę usługi diagnostycznej zawartą na  odległość między Klientem a Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa o 

usługę diagnostyczną realizowana jest w trzech etapach: pobrania materiału do badania,  wykonaniu badania, przekazaniu do Klienta, z zapisem danych na Koncie Klienta, wyników  badań diagnostycznych.  

13. Usługa dodatkowa – usługa odpłatna, świadczona na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym, której zakup możliwy jest wyłącznie do urządzenia zakupionego za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu. 

14. Użytkownik – Klient, który założył Konto. 

§ 2. Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego. 

1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej Serwisu (z wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na  

Stronie Internetowej Serwisu w celach prezentacji towarów, do których to prawa  autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy. 

2. Usługodawca dokłada starań, aby korzystanie z Serwisu, w tym z Konta Klienta, było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. 

3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Serwisu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnej skrzynki poczty elektronicznej. 

4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Serwisu, Strony Internetowej Serwisu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. 

5. Usługodawca oświadcza, że publiczny charakter Internetu i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni  stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy zabezpieczające przed zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa (np. złośliwym oprogramowaniem, fałszywymi stronami internetowymi służącymi do wyłudzania danych) i chroniące tożsamość użytkowników Internetu. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła. 

6. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. 

7. Klient obowiązany jest do korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Usługodawcy oraz Strony Internetowej Serwisu. Za działanie zakłócające funkcjonowanie może być uznane w szczególności składanie zamówień w sposób uzasadniający podejrzenie korzystania z narzędzi automatyzujących proces składania zamówień, w szczególności botów lub

korzystanie z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Usługodawcę w sposób wskazujący na zamiar naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa. 8. Usługodawca najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową informuje Klienta o funkcjonalnościach testów diagnostycznych poprzez zamieszczenie określonych informacji w opisie przygotowania do badania i opisie badania  testu diagnostycznego dostępnego w serwisie Usługodawcy. 

9. Usługodawca jest administratorem danych Użytkowników. Zasady ochrony prywatności,  w tym danych osobowych oraz wykorzystania plików Cookies przez Usługodawcę opisuje  polityka prywatności dostępna pod adresem: www.inngen.pl. W celu poprawnej realizacji  dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji  statystycznych Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu  końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu  się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie  zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich  przesyłaniu. 

10. Z Usługodawcą można kontaktować się pod wskazanymi numerami telefonu: +48 81 440  50 03 lub +48 517 499 740 dostępnym w dni powszednie w godz. 8.00-16.00 oraz przy  wykorzystaniu poczty elektronicznej: info@inngen.pl. W przypadku kontaktu  telefonicznego, koszty połączenia są zgodne z posiadaną taryfą, nie są jednak wyższe niż  zwykłe koszty za wykonanie połączenia. 

11. Usługodawca świadczy Usługi elektroniczne zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz  przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym Ustawy o świadczeniu usług drogą  elektroniczną. 

12. Po czynności rejestracji Konta Klienta ma możliwości:  

a) logowanie do Konta; 

b) wprowadzanie nowych danych Klienta do Konta/ zmiany danych Klienta już  ujawnionych na Koncie, usuwania danych Klienta już ujawnionych na Koncie; c) możliwość dodawania na Koncie danych Dzieci w celu składania Zamówienia w Sklepie  Internetowym w zakresie przeprowadzenia diagnostyki u Dziecka, z wykonywaniem  operacji, jak za lit d) do danych Dzieci dodanych do Konta Klienta; 

d) reset hasła do Konta; 

e) możliwość złożenia zamówienia celem zawarcia Umowy o usługę diagnostyki;  f) przeglądanie na Koncie historii i statusu złożonych zamówień; 

g) możliwość usunięcia Konta (wypowiedzenia umowy o usługę elektroniczną); h) możliwość otrzymywania powiadomień (drogą wiadomości e-mail lub SMS,  komunikatów na stronie internetowej lub w przeglądarce, tzw. Web Push) dotyczących  Benefitów, a także powiadomień, których celem jest podnoszenie świadomości w  zakresie dbania o zdrowie. 

§ 3. Rejestracja. 

1. Rejestracja (założenia Konta) jest konieczna do złożenia zamówienia w Serwisie  Internetowym.  

2. Założenie Konta jest bezpłatne i odbywa się poprzez wypełnienie formularza  znajdującego się pod adresem elektronicznym pod adresem: www.inngen.pl. 3. Formularz rejestracji Konta stanowi ofertę skierowaną przez Usługodawcę do  przyszłego użytkownika tego Konta w przedmiocie zawarcia umowy o usługę  elektroniczną to jest umowę o założenie i utrzymywanie Konta.

4. Podczas zakładania Konta Użytkownik, który ma status Konsumenta podaje  następujące dane:  

a) adres e-mail, 

b) imię i nazwisko, 

c) data urodzenia, 

d) płeć, 

e) PESEL (o ile Klient ma PESEL nadany), 

f) dane z dowodu identyfikującego tożsamość Klienta (dowód lub paszport) z  podaniem numeru i serii,  

g) adres zamieszkania, 

h) numer telefonu. 

5. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło. 

6. Kliknięcie przez Klienta przycisku „Zarejestruj się” powoduje wysłanie formularza  rejestracyjnego wypełnionego przez Klienta do Usługodawcy i jest równoznaczne z  przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Usługodawcy, o której mowa w  postanowieniu ust. 3 powyżej. Z tą chwilą między Usługodawcą, a osobą, która  wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o usługę elektroniczną  założenie i dalej utrzymywania Konta. 

7. Usługodawca po zawarciu umowy o założenie i utrzymywania Konta wysyła do Klienta,  na podany przez niego przy zakładaniu Konta adres poczty elektronicznej, wiadomość  zawierającą potwierdzeniem założenia Konta. Klient zobowiązany jest zapoznać z  treścią wiadomości przekazanej przez Usługodawcę. 

8. Przed wypełniania formularza rejestracyjnego Klient ma udostępniony Regulamin i aby  zawrzeć umowę o założenie Konta wymagane jest zapoznanie się przez Klienta z treścią  Regulaminu, co Klient oświadcza, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w  formularzu.  

9. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od: 

a) podawania nieprawdziwych danych osobowych, zarówno na etapie rejestracji Konta,  jak i później w ramach korzystania z Konta; 

b) udzielania dostępu do Konta innym osobom. 

§ 4. Wypowiedzenie umowy o usługę elektroniczną o założenie i dalej utrzymywania Konta. 

1. Umowa o usługę elektroniczną o założenie i dalej utrzymywania Konta obowiązuje  przez czas nieoznaczony. 

2. Klient jako Użytkownik Konta ma prawo w każdej chwili wypowiedzieć Umowę o  usługę elektroniczną wysyłając takie oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail  wskazany w § 2 ust. 10 Regulaminu lub zaznaczając odpowiednią opcję na samym  Koncie.  

3. Okres wypowiedzenia z uwzględnieniem zapisów z ustępu 5 wynosi 7 dni. 4. W sytuacji gdy Klient chce wypowiedzieć umowę o założenie i dalej utrzymywania  Konta, a doszło do złożenia przez Klienta zamówienia, do czasu wykonania Umowy o  usługę elektroniczną, celem przekazania do Klienta wyników badań, okres  wypowiedzenia Umowy o usługę elektroniczną o założenie i dalej utrzymywania Konta,  przedłuża się automatycznie do czasu przekazania na Konto Klienta wyników testów,  jako wykonanie zobowiązania Usługodawcy. 

5. W okresie wypowiedzenia umowy o usługę elektroniczną o założenie i dalej  utrzymywania Konta Usługodawca nie przyjmuje nowych zamówień Klienta.  6. W przypadku naruszenia Regulaminu (z winy Użytkownika) Usługodawca ma prawo  zablokować Konto (na czas do wyjaśnienia sprawy – nie dłużej niż 30 dni) lub nawet  wypowiedzieć umowę o usługę elektroniczną o założenie i dalej utrzymywania Konta w trybie natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy zostanie poprzedzone  wezwaniem do zaniechania naruszeń z zakreśleniem terminu co najmniej 7 dni, chyba,  że wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym jest niezbędne w celu  zapewnienia zgodności usługi z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 7. Usługodawca ma prawo zablokować treści lub Konto w przypadku otrzymania  urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym  charakterze danych lub związanej z nimi działalności oraz niezwłocznie uniemożliwi  dostęp do takich danych. 

8. W przypadku niekorzystania z Konta przez okres co najmniej 24 miesięcy Usługodawca  może wypowiedzieć Umowę o usługę elektroniczną (zamkniętą) z miesięcznym  terminem wypowiedzenia. 

9. Oświadczenie Usługodawcy o wypowiedzeniu umowy o usługę elektroniczną o  założenie i dalej utrzymywania Konta, o blokadzie Konta lub blokadzie konkretnej treści  zamieszczonej przez Użytkownika zostanie przesłane na adres mailowy wskazany na  Koncie (podany przy rejestracji), wraz z uzasadnieniem tej decyzji, chyba że blokada  treści lub Konta następuje na żądanie uprawnionego organu, a przepisy zakazują  przekazywania wskazanej informacji. 

10. Usługodawca, po zakończeniu okresu wypowiedzenia, w ciągu 72 godzin prześle  mailowo potwierdzenie zakończenia świadczenia tej usługi elektronicznej (na adres  wskazany na Koncie). 

11. Rozwiązaniu umowy o usługę elektroniczną o założenie i dalej utrzymywania Konta  powoduje usunięcie Konta co oznacza zakończenie korzystania z tej usługi i utratę  dostępu do materiałów udostępnionych na Koncie (bez utraty prawa dostępu do  swoich danych zgodnie z postanowieniami RODO).  

12. Pomimo usunięcia Konta Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika  m.in. w zakresie niezbędnym do realizacji uzasadnionego interesu Usługodawcy, tj. w  celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami, a także w celu wykonania  obowiązków publicznoprawnych (np. podatkowych). 

13. Usunięcie Konta przez Użytkownika nie wyłącza możliwości ponownej rejestracji przez  tę samą osobę, chyba że Konto zostało usunięte przez Usługodawcę z winy  Użytkownika, a termin przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia umowy o usługę  elektroniczną o założenie i dalej utrzymywania Konta jeszcze nie minął. 

§ 5. Zamówienia. 

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu nie stanowią oferty Usługodawcy  w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy o świadczenie usług diagnostycznych. 

2. Klient może składać zamówienia w Serwisie za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na  dobę. 

3. Składanie zamówienia odbywa się tylko za pośrednictwem Konta, w języku polskim.

4. Złożenie zamówienia odbywa się przy wykorzystaniu koszyka. 

5. Przed złożeniem zamówienia Klient dokonuje: 

a) wyboru rodzaju testu diagnostycznego z oferty Usługodawcy, 

b) wyboru miejsca, w którym dokonane będzie pobranie próbki do badania  diagnostycznego, poprzez wybór z podanych w Serwisie listy punktów pobrań, c) z uwzględnieniem ustępu 6, wyboru daty pobrania próbki do badania  diagnostycznego, korzystając z podanego w Serwisie kalendarza, który  pokazuje dostępne dni i godziny badania w wybranej przez Klienta lokalizacji, d) wyboru sposobu płatności, która zawsze ma charakter przedpłaty.  6. W każdym przypadku, godzina pobrania próbki nie może być wcześniejsza niż 1 godzina od daty złożenia i opłacenia zamówienia. Termin na pobranie próbki do badania  diagnostycznego nie może być dłuższy niż 3 miesiące od daty złożenia zamówienia.  7. Przed złożeniem zamówienia klient składa oświadczania, jak w § 6 Regulaminu. 8. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie ikony „Kupuję i płacę”. 9. Poprzez kliknięcie ikony „Kupuję i płacę” Użytkownik akceptuje warunki Umowy o  świadczenie usług podane w Regulaminie i opisie testu diagnostycznego, w tym jego  cenę i zobowiązuje się do zapłaty ceny oraz zobowiązuje się do przygotowania do testu  zgodnie z wymogami dla danego testu podanymi na Stronie Internetowej oraz  stawienia się w umówionym czasie i miejscu do pobrania materiału do badania  diagnostycznego. 

10. Zamówienie stanowi skierowaną do Usługodawcy ofertę Klienta zawarcia Umowy o  świadczenie usług diagnostycznych umieszczonych przez Klienta się w koszyku. 11. Po złożeniu zamówienia, Klient poprzez kliknięcie na ikonkę „Płacę” jest kierowany na  stronę [uzupełnienie – PayNow] celem uiszczenia zapłaty. 

12. Po opłaceniu zamówienia (do 24 godzin od daty uznania wpłatą rachunku bankowego  Usługodawcy) Klient otrzymuje wiadomość email od Usługodawcy na adres podany  przy zakładaniu Konta, z potwierdzeniem złożonego zamówienia z podaniem wybranej  usługi, miejsca i daty oraz godziny badania oraz podaniem indywidualnego numeru  badania. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Usługodawcy o  przyjęciu oferty Klienta, o której mowa w ust. 10 powyżej i z chwilą jego otrzymania  przez Klienta zostaje zawarta Umowa o usługę diagnostyczną. 

13. Ponadto, po przesłaniu przez Usługodawcę wiadomości email z potwierdzeniem  złożonego zamówienia, jak w ust. 12 powyżej, Klient otrzymuje wiadomość SMS od  Usługodawcy na podany przy zakładaniu Konta numer telefonu, z datą, godziną  pobrania materiału do badania, miejscem badania nadanym numerem badania i  danymi kontaktowymi z Usługodawcą. Na dzień przed badaniem w godzinach od 10.00 

do 19.00, Klient otrzymuje dodatkową wiadomość SMS od Usługodawcy z podaniem  danych przypominających o terminie i miejscu stawienia sią na pobranie materiału do  badania. 

14. Stawiając się na badanie w ustalonej w zamówieniu lokalizacji, Klient musi podać  numer badania nadany przez Usługodawcę, jakie został przekazany do Klienta w  wiadomości email, o jakiej mowa w ust. 12 jak i posiadać dowód identyfikujący Klienta.  W przypadku niepodania tych danych w punkcie pobrań, Klient nie może oddać próbki  do badania.  

15. W przypadku nie stawienia się Klienta na badanie w umówionej dacie i lokalizacji, jak i  sytuacji niepodania danych, o jakich mowa w ust. 14 zdanie pierwsze, w punkcie  pobrań, Klient nie może oddać próbki do badania. Usługodawca ma prawo wówczas 

odstąpić od Umowy o badanie diagnostyczne. W tym celu Usługodawca przesyła  oświadczenie o odstąpieniem od umowy do Klienta na podany przez niego adres  poczty elektronicznej i zwraca uiszczaną zapłatę w całości. Po złożeniu oświadczenia  przez Usługodawcę o odstąpieniu od umowy, gdy Klient chce wykonać test  diagnostyczny, koniecznym jest złożenie nowego zamówienia.  

16. Zmiana terminu lub miejsca badania w stosunku do danych ujętych zawartą umową,  może być dokonana wyjątkowo i zawsze wymaga to kontaktu Klienta z Usługodawcą  na podany w wiadomości SMS, o jakiej mowa w pkt 13 adres mailowy/ numer  kontaktowy.  

17. Termin wykonania badania, po pobraniu próbki podany, jest w opicie testu  diagnostycznego, jako produktu i Klient winien zapoznać się z tym terminem jeszcze  przed złożeniem zamówienia.  

18. Wynik badań ujawniany jest tylko w formie elektronicznej na Koncie klienta. Na wyniku  badań podane są dane laboratorium oraz dane diagnosty, który wykonywał badania,  data ich sporządzenia. Klient ma możliwość zapisania tych danych oraz i ich wydruku.  

19. Z chwilą umieszczenia wyników badań na Koncie Klienta, następuje wykonanie Umowy  o świadczenie usług. 

20. Po dokonaniu Umowy o świadczenie usług Usługodawca może przesłać Klientowi na  adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego  opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany  do jej wypełnienia. 

§ 6. Wymagana zgody Klienta na w trakcie składania zamówienia.  

1. W chwili składania zamówienia Klient składa zawsze oświadczenie poprzez oznaczenie  odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, że (a) przed złożeniem zamówienia  Klient zapoznał się ze sposobem przygotowania do badania stosownie do wybranej  Usługi diagnostycznej oraz terminem oczekiwania na wynik testu diagnostycznego i do  powyższych wymogów się zastosuje oraz oraz (b) oświadczenie o zapoznaniu się przez  Klienta z treścią Regulaminu. 

2. Jeśli Klient wybiera datę i godzinę pobrania próbki do badania przed upływem 14 dni  od daty złożenia i opłacenia zamówienia, wówczas Klient składa oświadczenie, że  wykonywanie usługi diagnostycznej ma się rozpocząć się przed upływem terminu  odstąpienia od umowy, to jest przed upływem 14 dni od daty zawarcia Umowy o  usługę diagnostyczną. 

3. Jeśli Klient składa zamówienie na usługę diagnostyczną dla Dziecka, wówczas Klient  składa zawsze oświadczenie, że (a) w stosunku do Dziecka przysługuje mu pełna władza  rodzicielska a jeśli dziecko skończyło 16 lat, także, że (b) Dziecko wyraża zgodę na  badanie. 

§ 7. Płatności. 

1. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczone przy danym teście diagnostycznym stanowią ceny brutto, wyrażone w złotych polskich (PLN).  

2. Cena jest definiowana jako: 

a) cena regularna, 

b) cena promocyjna (cena po obniżce).

3. Testy diagnostyczne dostępne są w cenach regularnych, będących zwykłą ceną, którą  płaci Klient, jeżeli test diagnostyczny nie jest objęty rabatem lub akcją promocyjną. 4. Cena promocyjna to cena, którą ostatecznie płaci Klient przy zachowaniu korzyści 

przyznanych przez Usługodawcę wynikających np. z rabatu lub promocji. 5. Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów jakie Klient musi ponieść, aby  stawić się na umówione miejsce pobrania próbki, jak i kosztu zabezpieczenia i dowozu  próbki do miejsca badania, gdy próbkę dowozi Klient osobiście. 

6. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: a) zwykłym (tradycyjnym) przelewem bankowym; 

b) kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności; – szczegółowo opisane pod adresem: [uzupełnienie PayNow]. 

7. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości podanej z zsumowania  koszyka w ciągu 24 godzin.  

8. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w  ust. 7 Regulaminu, Usługodawca ma prawo odstąpić od Umowy o usługę diagnostyczną.  Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Usługodawca prześle  Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podany przez Klienta adres poczty  elektronicznej. Po złożeniu oświadczenia przez Usługodawcę o odstąpieniu od umowy,  gdy Klient chce wykonać test diagnostyczny, koniecznym jest złożenie nowego  zamówienia.  

§ 8. Reklamacje. 

 [Odpowiedzialność Usługodawcy za brak zgodności usługi z Umową świadczenia usług] 

1. Usługodawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności usługi z Umową o świadczenie usługi w chwili jej realizacji i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. 

2. Jeżeli usługa jest niezgodna z Umową o świadczenie usługi, Konsument może żądać  powtórzenia badania na koszt Usługodawcy albo żądać obniżenia ceny albo odstąpić od  umowy, zgodnie z poniższej opisanymi prawami. 

3. Ustalenie nowego terminu badania diagnostycznego następuje w porozumieniu z  Klientem. 

4. Koszty badania diagnostycznego ponosi Usługodawca. Przy ponownym badaniu  Konsumenta obciążają wszelkie obowiązki, co do przygotowania się do badania  diagnostycznego oraz stawienia się do puntu pobrań.  

5. Jeżeli ponowne badania diagnostyczne są niemożliwe do wykonania (np. brak materiału  diagnostycznego) albo wymagałoby to nadmiernych kosztów dla Usługodawcy,  Usługodawca może odmówić przeprowadzenia pionowych badań. W takim przypadku  Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy.  Przy ocenie nadmierności kosztów dla Usługodawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności  sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności usługi z Umową o świadczenie  usługi, wartość usługi oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek  ponownego badania. 

6. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli usługa jest wykonana niezgodnie z Umową o świadczenie usługi, gdy: a) Usługodawca odmówił wykonania z pokryciem przez siebie kosztów ponownego  testu diagnostycznego;

b) Usługodawca w terminie 14 dni od daty reklamacji nie ustalił z Klientem terminu  wykonania nowego testu diagnostycznego; 

c) brak zgodności usługi z Umową o świadczenie usługi występuje nadal, pomimo że  Usługodawca próbował doprowadzić usługę do zgodności z Umową o świadczenie  usługi; 

d) brak zgodności usługi z Umową o świadczenie usługi jest na tyle istotny dla Klienta,  że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy o  świadczenie usługi; 

e) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi  on usługi do zgodności z o świadczenie usługi w rozsądnym czasie lub bez  nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. 

7. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy o świadczenie usługi, w jakiej wartość usługi niezgodnej Umową o świadczenie usługi  pozostaje do wartości usługi zgodnej z Umową o świadczenie usługi. Zwrot należności  powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w  terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny. 

8. Usługodawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy o świadczenie usługi, jeśli wykaże, że brak zgodności usługi z Umową o świadczenie  usługi jest nieistotny. 

9. W razie odstąpienia od Umowy Usługodawca zwraca cenę nie później niż w terminie 14  dni od dnia złożenia oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy o świadczenie  usługi. 

10. Wszelkie reklamacje związane z usługą lub realizacją Umowy o świadczenie usługi  Konsument może składać w dowolnej formie. Usługodawca preferuje formę pisemną,  gdzie pismo reklamacyjne może być wysłane na adres Usługodawcy, jak również w  formie elektronicznej za pośrednictwem formularza zamieszczonego na Stronie  Internetowej Serwisu pod adresem: https://www.__,reklamacje.  

11. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania. § 8. Prawo do odstąpienia od umowy. 

1. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość odstąpienia od (a) umowy o usługę  elektroniczną o założenie i dalej utrzymywania Konta, jak i od (b) Umowy o świadczenie  usługi, zawsze bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów w terminie 14 dni  liczonych od dnia zawarcia danej umowy z zastrzeżeniem zapisów ust. 5. 

2. Aby odstąpić od umowy, Użytkownik będący Konsumentem powinien przed upływem  wskazanego terminu powiadomić o tym Usługodawcę w formie jednoznacznego  oświadczenia, mailowo lub telefonicznie, lub drogą tradycyjnej korespondencji.  

3. W celu odstąpienia od umowy Użytkownik może skorzystać ze wzoru poniższego  formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe (załącznik nr 1  poniżej).  

4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, należy wysłać informację dotyczącą  wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do  odstąpienia od umowy.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą, a wszelkie  świadczenia Stron umowy ulegają zwrotowi (jeżeli były realizowane), za wyjątkiem  sytuacji gdy Klient oświadczył zgodnie z §6 ust. 2 niniejszego Regulaminu, że 

wykonywanie usługi diagnostycznej ma się rozpocząć przed upływem terminu do  odstąpienia od umowy, to jest przed upływem 14 dni od daty zawarcia Umowy o usługę  diagnostyczną. Wówczas Klient, mimo odstąpienia do umowy ma obowiązek zapłaty za  świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę  zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z  uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie o świadczenie usług ceny.  

6. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

§ 9. Dane osobowe w Serwisie Internetowym. 

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu  internetowego jest Usługodawca. 

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę  – także w celu marketingowym. 

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Serwisu internetowego są: a) specjaliści współpracujący z Usługodawcą w celu wykonania Umowy o świadczenie  usług celem pobrania próbki do badania, przeprowadzenia badania i przekazania jego  wyników na Konto Klienta, 

b) w przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie internetowym ze sposobu płatności  elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe  Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie  internetowym. 

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w  Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o usługę  elektroniczną o założenie i dalej utrzymywania Konta Umowy o świadczenie usług  skutkuje brakiem możliwości zawarcia tychże umów. 

6. Pełna informacja co do zasad przetwarzanych danych znajduje się w klauzuli  informacyjnej umieszczonej: www.inngen.pl 

§ 10. Badania diagnostyczne Dziecka. 

1. Dla złożenia zamówienia dla Dziecka Klient wprowadza dane Dziecka do Konta na  zakładce: ______  

a) imię i nazwisko, 

b) data urodzenia, 

c) płeć, 

d) imiona rodziców,  

e) PESEL (o ile Dziecko ma PESEL nadany), 

f) dane z dowodu identyfikującego tożsamość Klienta (dowód lub paszport lub inny  dokument) z podaniem numeru i serii, jeśli Dziecko takie posiada 

g) adres zamieszkania, 

oraz składa oświadczenie, o jakim mowa w § 6 ustęp 3, ponosząc każdorazowo  odpowiedzialność za prawdziwość danych i oświadczenia 

2. W przypadku gdy Dziecko skończy 18 lat do daty złożenia zamówienia, Klient nie ma  już możliwości składania zamówień na badania Dziecka.  

3. W przypadku Dziecka, które skończyło 16 lat wymagana jest zgoda Dziecka na badania.  Przed złożeniem zamówienia Klient uzyskuje taką zgodę Dziecka, tak aby zrealizować  Umowę o świadczenie usługi za zgodą Dziecka.  

4. Za udostępnienie wyników badań Dziecku ponosi odpowiedzialność Klient.  

§ 11. Zmiany Regulaminu.  

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku  zmiany przepisów prawa lub nałożenia na Usługodawcę określonych obowiązków  przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej i  obsługi Użytkowników, poprawy ochrony ich prywatności i zapobieganiu nadużyciom.  

2. W przypadku wystąpienia jednej ze wskazanych w ust. 1 przyczyn, Usługodawca  prześle do Użytkowników, posiadających Konto w Serwisie, informację o planowanej  zmianie Regulaminu wraz z podaniem linku prowadzącego do nowej treści Regulaminu  oraz datą wejścia w życie Regulaminu o nowej treści.  

3. Informacja zostanie wysłana do Użytkowników na co najmniej 7 dni przed dniem  wejścia w życie planowanych zmian.  

4. W celu uniknięcia wątpliwości, Usługodawca podaje, że w razie wprowadzenia zmian  w Regulaminie, nie będą one miały wpływu na wykonanie Umów o świadczenie usług  zawartych przed ich wejściem w życie, chyba że wprowadzone zmiany będą bardziej  korzystne dla Użytkownika.  

5. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Użytkownik posiadający Konto  uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o usługę elektroniczną o założenie i dalej  utrzymywania Konta poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres  Usługodawca, podany w § 2 ust. 10 Regulaminu. 

§ 12. Rozstrzyganie sporów.  

1. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą  starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia.  

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady  dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych  powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których  zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji  Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji  i Konsumentów: 

a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, 

b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, 

c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając  także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub  organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in.  Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są 

przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800  007 707, oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail:  porady@dlakonsumentow.pl. 

4. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania  reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie  www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich” oraz z platformy  internetowego rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego  systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr  2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach  konsumenckich). 

5. W razie jego braku polubownego zakończenia sporu, spory podlegają rozstrzygnięciu  przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.  Kodeks Postępowania Cywilnego.  

§ 13. Pomoc techniczna.  

Usługodawca ma prawo do czasowej przerwy w świadczeniu usługi prowadzenia Konta  związanej z wprowadzaniem zmian technicznych w Serwisie (dalej „Przerwa Techniczna”).  Jednorazowa Przerwa Techniczna nie może trwać dłużej niż 24 godziny. Usługodawca dołoży  najwyższej staranności, aby Przerwy Techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały  możliwie jak najkrócej. 

§ 14. Postanowienia końcowe.  

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym inngen.pl umożliwiającym  jego  

 pobieranie, utrwalanie oraz drukowanie. 

2. Regulamin podlega prawu polskiemu.