Dla akcjonariuszy

DANE SPÓŁKI

InnGen Spółka Akcyjna  z siedzibą w Lublinie, 20-143 Lublin ul. Magnoliowa 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy w Lublinie pod numerem 0000849302, z kapitałem zakładowym w wysokości 300.000 złotych, wysokość kapitału wpłaconego 300.000 złotych, NIP: 946-269-77-09, REGON: 386250077

REJESTR AKCJONARIUSZY

Rejestr akcjonariuszy prowadzony jest przez: IPOPEMA Securities Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ul. Próżnej 9, 00-107 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737, NIP 527-24-68-122.

Adres strony internetowej: www.ipopemasecurities.pl

WALNE ZGROMADZENIA